js实现继承_js实现密码强度验证方法

时间:2021-08-19  来源:正则表达式  阅读:

js的使用效果还是很受大家重视的,相信很多人都知道,使用js因基于正则表达式可以更好的实现密码强度的验证,相信很多人都有所了解,那么具体怎么实现呢?实现效果的代码是什么?下面文章就具体给大家介绍下,感兴趣的一起来看看。

本文实例讲述了JS基于正则表达式实现的密码强度验证功能。分享给大家供大家参考,具体如下:

先来看看运行效果:

具体代码如下:
 
 www.jb51.net 脚本之家
 
 
 
 
  密码强度:
  
  
 

<script>
 var regEx = /^[1-9]\d{4,9}$/; //匹配qq号
 //找人
 var inp1 = document.getElementById("inp1");
 var strength = document.getElementById("strength");
 var strengthLevel = document.getElementById("strengthLevel");
 var arr = ["", "低", "中", "高"];
 inp1.onkeyup = function () {
  var level = 0;
  if (/[1-9]/.test(this.value)) {
   level++;
  }
  if (/[a-z]/.test(this.value)) {
   level++;
  }
  if (/[^a-z1-9]/.test(this.value)) {
   level++
  }
  if (this.value.length < 6) {
   level = 0;
  }
  strength.innerHTML = arr[level];
  strengthLevel.className = "strengthLv" + level;
 };
 /* inp1.onkeyup = function () {
  var level = 0;
  if (/[1-9]/.test(this.value)) {
  level++;
  }
  if (/[a-z]/.test(this.value)) {
  level++
  }
  if (/[^a-z0-9]/.test(this.value)) {
  level++
  }
  if (inp1.value.length < 6) {
  level = 0;
  }
  strengthLevel.className = "strengthLv"+level;
  strength.innerHTML = arr[level];
  };*/
</script>js实现继承_js实现密码强度验证方法

http://m.bbyears.com/aspjiaocheng/136934.html

推荐访问:js实现拖拽 js实现继承的方法
相关阅读 猜你喜欢
本类排行 本类最新